НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Повече от 100 участници в обучението за бенефициенти по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1”

На 9 април 2019 г. ръководители и експерти от Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съвместно с техни колеги от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., проведоха специализирано обучение за бенефициенти, които имат сключени договори за предоставяне на БФП по процедура  „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1”.  

Над 100 представители от общините бенефициенти се включиха в събитието. Към 3 април 2019 г. по процедурата има 46 сключени договора. Информация за договорите може да бъде изтеглена от следния линк. 

По процедурата ще се изпълняват интегрирани проектни предложения на територията на 47 общини и райони на общини в България. Финансовата подкрепа се предоставя по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“, която е определена за водеща програма.

Целта на проектите е повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.  Предвижда се да бъдат изпълнявани дейности, включващи подкрепа за подобряване достъпа до заетост, образование, социални и здравни услуги, както и  мерки за развитието на местните общности и преодоляването на негативни стереотипи.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре