НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Обучение за бенефициенти за изпълнение на договори по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1”

Управляващите органи на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. отправят покана към всички бенефициенти, които имат сключени договори или им предстои сключване, за участие в специализирано обучение.

Ръководители и експерти от двете оперативни програми ще представят изискванията към финансовото и техническо изпълнение и отчитането на проекти, финансирани по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1”.  

Обучението ще се проведе от 11.00 ч. на 9 април 2019 г. (вторник) в гр. София, Зала „Европа“, хотел „Рамада София“, бул. „Мария Луиза“ № 131. Регистрацията е от 10.30 ч.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре