Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

722 деца участваха в проект „Детска академия за толерантност“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Община Добричка успешно приключи изпълнението на проект „Детска академия за толерантност“, в партньорство с 30-те детски градини на територията на общината и сдружение „Бизнес агенция“. Проектът е на обща стойност над 470 хиляди лева  и е по процедура "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд. 

В детските клубове по интереси и в заниманията за допълнително обучение по български език за деца, за които той не е майчин, са обхванати общо 722 деца в предучилищна възраст, като 656 деца са от маргинализирани общности.

Мерките за образователна интеграция и реинтеграция по проекта осигуриха за 405 родители участие в дейностите за психологическа подкрепа и работа с родителите за успешна социализация на децата в предучилищна възраст.

Повече за работата с родителите на децата, обхванати в проекта, може да научите от репортажа. 

В подкрепа на заниманията са закупени дидактични материали, помагала, занимателни книжки за развитие на фината моторика, декори за детски куклен театър, костюми за драматизация, творчески комплекти за шиене и плетене, народни носии за момиче и момче и други помагала и материали.

Проведеното изследване на удовлетвореността на участниците в проекта показва, че 72% от анкетираните са доволни от участието си. Удовлетвореност изразяват още 28%, но с препоръки - повече съвместна работа с деца и родители, както и по-голямо участие на родителите и включване на занимания по математика.

Според анкетираните участници проектът е предоставил възможност децата да се включат в достъпни и разбираеми практически дейности, които са ги провокирали да заемат позиция на изследователи и експериментатори. Това е стимулирало мотивацията им за активно участие в образователния процес, което от своя страна обуславя нарасналото желание у децата да посещават редовно детската градина.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“