НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Модерна хидроакустична лаборатория ще бъде открита по проект Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

Лаборатория „Изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения“ е изградена в изпълнение на проект Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие.

Бюджетът за изграждане на лабораторията е 279 263.69 лв., от които за апаратура са инвестирани 222 000 лв. Лабораторията е изградена в сградата на Електротехническия факултет на Технически университет - Варна. За целите на научно-изследователската работа е закупена следната апаратура:  3 хидрофона (подводни микрофони); 4-канален усилвател на слаби хидроакустични сигнали (от хидрофони) и термографска камера.

Хидрофоните позволяват вертикално спускане до 300 метра дълбочина във водна среда и приемат подводни шумове и сигнали от различни източници (кораби, морски съоръжения, морски обитатели и др.) Устройствата могат да приемат подводни звукови сигнали в честотния обхват от 0,1 Hz до 120 kHz и имат чувствителност -205 dB относително 1 V/µPa. Техниката може да се ползва за изследване на различни видове звуци издавани от морски животни, както и на шумовете произвеждани от плавателни съдове. Има възможност за провеждане на експерименти за изследване на различни импулсни източници на звук от малки взривове.

Термографската камера позволява получаване на видеоизображение в инфрачервения спектър и наблюдение на структури с размер 113 µm. С камерата може да се наблюдава в статика и динамика топлинното поле, създавано от нагрети тела, както и да се откриват обекти, контрастиращи на топлинния фон. Оборудването позволява да се определят местата, където има различия в температурата, а от там и идентифициране на възможни проблеми в изследваните обекти.

Официалното откриване на лабораторията е на 04.04.2019 г. (четвъртък) от 14:00 часа в Технически университет–Варна,  сградата на Електротехническия факултет, зала 514А.

Лабораторията за изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения е изградена по проект BG05M2OP001-1.002-0023-С01 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии". Общата стойност  на безвъзмездна финансова помощ по проекта, осигурена от ОПНОИР, е 23 569 719, 17 лева, от които 20 034 261,29 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 353 5457,88 лв. националния бюджет.

Партньори по проекта са: Технически университет - Габрово, Технически университет - София, Технически университет - Варна, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Институт по роботика - БАН, Институт по електроника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика – БАН.

Срокът за изпълнение на проекта е до 30 ноември 2023 г.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре