НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Близо 22 млн. лв. от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“

С финансиране от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) шест научни института и едно специализирано звено към Българска академия на науките, две юридически лица с нестопанска цел и един университет създават „Център за компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган на ОПНОИР и водещия партньор „Институт по електрохимия и енергийни системи“ към БАН е на стойност 21 709 196,10  лв.  Средствата по процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ са осигурени от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на проекта ХИТМОБИЛ е изграждането на уникална на национално и регионално ниво инфраструктура за разработване, тестване, оптимизиране и индустриално въвеждане на модерни системи за мобилност и акумулиране на енергия. Тази инфраструктура ще осигури възможност за провеждането на приложни научни изследвания в двете им модификации – индустриални научни изследвания и експериментално развитие.

ХИТМОБИЛ е ориентиран към разработване и внедряване на технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия, използвайки ресурсите на възобновяемите енергийни източници.

В рамките на дейност „Извършване на пазарно ориентирани научни изследвания и развитие/модифициране на нови технологии“ са планирани:

- Разработване на нови видове батерии за съхранение на енергия и електротранспорт;

- Изследвания, насочени към иновации в областта на фотоволтаични енергийни системи;

- Научно-изследователска и развойна дейност в областта „Биоенергия” – каталитичен реформинг и биогорива;

- Индустриални изследвания и експериментално развитие на ХИТ за съхранение на енергия и електромобилност;

- Индустриални изследвания и експериментално развитие на интегрирани енергийни системи.

В изпълнение на проекта се предвижда закупуване и пускане в експлоатация на оборудване, необходими за реализиране на научноизследователската и иновационна програма на Центъра. Планирано е извършване на пазарно ориентирани научни изследвания и развитие/модифициране на нови технологии на високо международно ниво в приоритетна област на ИСИС “Мехатроника и чисти технологии".

Очаква се да бъдат привлечени водещи изследователи и специалисти за провеждане на научни изследвания на високо ниво в области като водород-базирани технологии, електромобилност и съхранение на енергия от ВЕИ. В новоизградения Център за компетентост ще работят минимум 33 изследователи, от които 23 нови изследователи.

Екипът на проекта ще изгражда стратегически партньорства с водещи технологични и изследователски организации и фирми в Европа и в България. Планира се съвместно с бизнеса да бъдат разработени 14  научноизследователски проекта.

Предвижда се широко разпространение на резултатите от научните изследвания, включително и чрез създаване на дигитална библиотека и подпомагане на законодателни и административни инициативи по въвеждане на водородните технологии на национално и регионално ниво.

Стойността на допустимите разходи за закупуване на оборудване, необходимо за реализиране на научноизследователските и иновационни програми е близо 14,5 млн.лв. В строително-монтажни работи ще се инвестират 2,5 млн.лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 57 месеца - до 21.12.2023 година.

Партньори в Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“ са:

  • Институт по електрохимия и енергийни системи“ към БАН (водещ партньор);
  • Единен център за иновации към БАН;
  • Институт по инженерна химия към БАН;
  • Институт по катализ към БАН;
  • Институт по обща и неорганична химия към БАН;
  • Институт по полимери към БАН;
  • Централна лаборатория по сльнчева енергия и нови енергийни източници към БАН;
  • Сдружение "БГ Н2 общество";
  • Югозападен университет "Неофит Рилски";
  • Научен институт за чисти технологии.
« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре