Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Министър Вълчев: Успешното изпълнение на научните проекти е наша обща задача

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участва в третата работна среща на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) и бенефициентите по процедури за изграждане на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност.

В своето изказване министър Вълчев заяви ангажираността на министерството да съдейства за успешното изпълнение на дванайсетте проекта, които са важни както за оперативната програма, така и за системата на научните изследвания. Той подчерта, че успешното изпълнение на научните проекти, финансирани по ОП НОИР, е обща задача. 

Зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева обърна внимание на устойчивостта на проектите. Тя информира, че се подготвя междинна оценка на пътната карта на България за научно-изследователска инфраструктура. Всяко научно оборудване, което е финансирано с европейски или други публични средства, ще трябва да бъде описано, заяви Ангелиева. Това оборудване трябва да бъде общодостъпно при ясни правила за ползване и ценоразпис. Пътната карта е един от документите на чиято база ще бъде програмиран новия програмен период.

Устойчивостта на проектите и ускоряване на темповете при изпълнението бяха основните акценти в изказването на Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Ако договорите по приоритетна ос 1 не бъдат изпълнени, съгласно поетите ангажименти и в срок, се поставя под риск финансирането на научна инфраструктура и научни изследвания от новата оперативна програма за периода 2021-2027 г. Управляващият орган е осигурил допълнителна техническа помощ от ЕК чрез INTERREG EUROPE и TAIEX REGIO Peer to Peer. Полагат се усилия за намаляване на административната тежест. Предоставена е възможност за цифрово подписване на допълнителни споразумения между УО и бенефициентите по Ос 1, което ще спести време и средства и на двете страни. Въвеждат се електронни формуляри за посещение на място, както и опция за виртуални работни срещи.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“