НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Публикуван е анализът на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган за програми, финансирани от ЕС за програмен период 2014-2020

Управляващият орган на ОП НОИР публикува „Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки,  установени от Одитния орган  при  извършените през 2017 година  одитни ангажименти  за програми, финансирани от ЕС  за програмен период 2014 -2020“ и „Обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за  ограничителни изисквания и насоки за избягването им“.

За първи път „Обобщението на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им“ е извадено в отделен документ. Обобщението е разработено предвид множеството отклонения за ограничителни изисквания и необходимостта от предоставяне на насоки за коригирането и избягването на тези грешки.

Анализът съдържа статистическа информация за обхвата на извършените проверки, описание на подхода при проверките и определяне на финансовото влияние на нарушенията, както и обобщено представяне на видовете установени нередности от Одитния орган по програмите, финансирани от Европейския съюз.

Двата документа е препоръчително да бъдат използвани от страна на бенефициентите на ОП НОИР като основа за предприемане на подходящи корективни действия при провежданите от тях процедури за възлагане на обществени поръчки.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре