НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

На вниманието на конкретния бенефициент по процедура за директно предоставяне на БФП чрез бюджетни линии BG05M2OP001-4.001 „Техническа помощ“

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган № РД 09-4/09.01.01.2019 г. са изменени Указанията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на БФП чрез бюджетни линии BG05M2OP001-4.001 „Техническа помощ“. Изменението касае образеца на Заповед за предоставяне на БФП (Приложение XII от Условията за изпълнение) от Указанията за кандидатстване по горецитираната процедура.

Изменените Указания за кандидатстване са достъпни тук

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре