НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Конкретният бенефициент по процедура BG05M20P001-2.005 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – Фаза 1“ може да прилага актуализирани стойности на почасовите възнаграждения, считано от 01.11.2018 г.

Във връзка с постъпило запитване от конкретния бенефициент по процедура BG05M20P001-2.005 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – Фаза 1“, която е със срок за изпълнение до 15.12.2020 г., Управляващият орган прави следното уточнение:

  1. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ утвърди актуализирана Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Актуализираната Стандартна таблица е публикувана на сайта на Управляващия орган (раздел „Документи“, секция „Ръководства и указания на УО“) и може да се прилага, както на етап кандидатстване – за обосноваване на необходимите разходи, така и на етап изпълнение, когато се отчитат извършените разходи за възнаграждения.
  2. В съответствие с принципа за равно третиране на кандидати и бенефициенти по ОП НОИР, конкретният бенефициент по процедура BG05M20P001-2.005 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – Фаза 1“ може да прилага актуализираната Стандартна таблица, считано от 01.11.2018 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре