НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Европейската комисия одобри промяна на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Европейската комисия одобри с решение № C (2018)8169 от 4 декември 2018 г. версия 2.0 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР)

Основната промяна е свързана с интегриране на 51,1 млн. евро от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР в Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).  По този начин се осигурява по-фокусирана и ефективна подкрепа за създаване на дългосрочни партньорства между бизнеса и научноизследователските организации, включително на регионално равнище, с което ще се гарантира устойчивост на резултатите и ще се очертаят следващите стъпки за регионална интелигентна специализация при подготовката на инвестициите за периода след 2020 г. 

Промяната цели и привличане на допълнителен ресурс за наука, чрез осигуряване на подкрепата за проекти, одобрени за финансиране по програма „Хоризонт 2020“ и осигуряване на по-добра синергия между двете програми. По ПО 1, специфична цел 3 „Увеличаване на участието на български научни организации в международно сътрудничество“, се предоставя  възможност за финансиране на националния принос по одобрените проекти по Хоризонт 2020 - WIDESPREAD-Teaming, фаза 2. Целта  е такъв тип проекти да се финансират чрез процедура за директно предоставяне като конкретни бенефициенти.

В допълнение са актуализирани и прецизирани индикаторите на програмата, което ще позволи по-адекватно и реалистично измерване на ефектите от изпълнение на ОП НОИР и ще подобри процеса на нейното изпълнение. 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре