НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Карина Ангелиева: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е ключов инструмент за реализиране на политиките в секторите наука и образование

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева откри Десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. В своето приветствие тя подчерта ролята на програмата като ключов инструмент за реализиране на приоритетите в секторите наука и образование.

Според Ангелиева през изминалата година е постигнат съществен напредък. Договорен е близо половината бюджет и е започнало изпълнението на научните проекти по Приоритетна ос 1. Стартиран е и проектът „Квалификация на педагогическите специалисти”, по който МОН като бенефициент вече успешно организира обучения на територията на цялата страна. В следващите 3 години се осигурява допълнително обучение и квалификация на близо 40 000 педагогически специалисти с финансирането от ОП НОИР. Тя обърна внимание, че миналата седмица Управляващият орган е отворил за кандидатстване процедура „Подкрепа за успех” с бюджет от 130 млн. лв. Целта е да се подпомогне по-пълното обхващане на учениците в училищното образование, включително чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението. Проектът, който подготвя екипът на МОН, ще обхване 1500 училища, като целта е да се надгради и допълни Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици. Намаляването и предотвратяването на преждевременното напускане на училище е обща цел, подчерта зам.-министър Ангелиева.

В своето обръщение Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, обобщи, че над 365 хиляди деца и ученици са включени в дейности по оперативната програма. Повече от 26 000 деца от етническите малцинства или други уязвими групи са получили подкрепа. Предоставени са стипендии на над 30 000 студенти, които се обучават в приоритетни за икономиката направления. Над 40 000 студенти са участвали в студентски практики в реална работна среда. В резултат на удължаване на срока за изпълнение на Проект „Студентски практики“ до края на 2018 г., вече се реализират допълнително 1 650 практически обучения, информира Гератлиев. През 2018 година Управляващият орган въведе прилагането на опростени разходи по обявените процедури за безвъзмездна финансова помощ. Това води до облекчаване на административната тежест, както и до ускоряване на процеса на верификация и плащания към бенефициентите по програмата, заяви изпълнителният директор. Нашата цел е екипите на проектите да могат да се концентрират в изпълнението на същинската дейност и постигането на заложените цели и резултати.

Управляващият орган отчете, че към 31 октомври 2018 г. стойността на договорените средства достигна 654 млн. лв., което е близо 50% от обшия бюджет на стойност 1, 371 млн. лв. Реално изплатените средства са близо 285 млн. лв. или малко над 20% от бюджета на ОП НОИР.

Комитетът за Наблюдение гласува индикативната годишна работна програма за 2019 г., която включва процедури за близо 120 млн. лв. От тях 60 млн. лв. са планирани за научноизследователска дейност. Над 51 млн. лв. са за осигуряване на връзката между средното и висше образование и нуждите на пазара на труда в България.

Комитетът одобри предложените от Управляващия орган методология и критерии за подбор на операция „Допълваща подкрепа за български научни организации, с одобрени проекти по програма Хоризонт 2020 - Widespread-Teaming, фаза 2“ с бюджет 60 млн. лв. Процедурата е чрез Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретни бенефициенти.

Допустими бенефициенти са научноизследователски организации:

  • регистрирани на територията на Република България;
  • подписали споразумение за финансиране по работна програма WIDESPREAD-Teaming Phase 2 на програма Хоризонт 2020.

Допустими дейности по операцията са:

  • Изграждане и/или модернизация на научноизследователски инфраструктури, одобрени по програма Хоризонт 2020 (WIDESPREAD - Teaming, фаза 2);
  • Ремонт, реконструкция или строителство на дребномащабна съпътстваща инфраструктура със спомагателни и допълващи функции към научноизследователската инфраструктура и която обслужва предимно ползвателите на изградената научноизследователска инфраструктура, като например зони за хранене, рекреация, паркиране и други подобни;
  • Закупуване и инсталиране на специално оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания;
  • Дейности, които ще се финансират само в случай, че са планирани в одобреното проектно предложение по програма Хоризонт 2020,  и не са получили финансиране от този или други източници, като например: научноизследователска дейност, която обхваща фундаменталните и приложните научни изследвания, както  и разпространението на научните резултати, осъществяване на развойна и иновационна дейност и др. 

 

Комитетът за наблюдение одобри отчета за изпълнение на Годишния план за действие за мерките за информация и комуникация на ОП НОИР за 2018 г., както и проекта на Годишен план за действие за 2019 г. Членовете на Комитета подкрепиха и предложеното от УО изменение на План за оценка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре