НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Публикувани са Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР в изпълнение на многофондови стратегии по подхода ВОМР

Ръководителят на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) утвърди Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР в изпълнение на многофондови стратегии по подхода ВОМР (Указанията). Документът е публикуван на интернет страницата на  ОП НОИР на следния ЛИНК.

Управляващият орган организира обучение за ръководители и експерти от Местни инициативни групи (МИГ) за прилагане на Указанията на 9 ноември 2018 г., петък, от 9.30 часа в сградата на Управляващия орган – Изпълнителна агенция „Наука и образование за интелигентен растеж“, София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, партер, зала 22.  

Предварителни въпроси във връзка с Указанията може да бъдат изпращани до 07.11.2018 г. на електронна поща mag.dimitrova@mon.bg.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре