НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ чества 1 година от създаването си

Изпълнителният директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Кирил Гератлиев поздрави служителите на агенцията по повод първата годишнина от създаването на институцията и за Деня на народните будители. Той благодари на екипа за положените усилия през изминалата година, през която бяха преодолени предизвикателства като структурирането на новата агенция, размразяването на плащанията по програмата и договарянето на ключовите проекти по Приоритетна ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие".

На 1 ноември 2017 г. с постановление на Министерски съвет е създадена Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Агенцията изпълнява функциите на Управляващ орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ИА ОПНОИР)

Създаването на ИА ОПНОИР е следствие от необходимостта да се отстранят несъответствия и слабости, идентифицирани в предварителен одитен доклад на Европейската комисия за ОП НОИР. Най-критична бе констатацията, свързана с необходимостта от разделяне на функциите между Управляващия орган на ОП НОИР и МОН като конкретен бенефициент по проектите, финансирани от програмата.

През изминалата година екипът успя да стабилизира програмата, изпълнявайки препоръките на одитната мисия на Европейската комисия, в резултат на което бяха възстановени плащанията към ОП НОИР.

Приключи оценката на проектните предложения по процедурите за изграждане на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност и са договорени проекти на стойност над 340 млн. лв. Близо 20 млн. лв. е стойността на сключения договор по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, изпълняван от МОН. Сключени са 11 Споразумения за изпълнение на стратегии за водено от общностите местно развитие с общ бюджет над 10 млн. лв. До края на 2018 г. предстои обявяване на процедури за над 200 млн. лв.

Към 31 октомври 2018 г. са договорени над 657 млн. лв. или 48% от бюджета на програмата. Близо половината от тези средства са договорени в периода след създаване на ИА ОП НОИР.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре