НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Актуализирана е Стандартната таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението и управлението на проектите по приоритетна ос 1 на ОП НОИР

Отчитайки значителното изменение на разходите за труд, което може да се удостовери с надеждни статистически или други обективни данни, на 29.10.2018 г. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ утвърди актуализирана Стандартна таблица за максимално допустимите размери на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Бенефициентите по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ може да прилагат актуализираната Стандартна таблица, считано от 01.11.2018 г.

Актуализираните стойности показват максимално допустимият размер на разхода за възнаграждение за един отработен час, който може да бъде възстановен от Управляващия орган, ако наетото лице отговаря на изискванията за квалификация и специфичен опит в съответната сфера. При отчитане на извършените разходи за всяко наето лице следва да се представи доклад, справка, заявление за назначаване, протоколно решение или друг документ, в който са описани конкретните основания за определяне на съответното почасово възнаграждение (или месечна заплата).

 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре