НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Публикувана е Концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове

Управляващите органи на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) разработиха съвместно Концепция за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове. Документът може да изтеглите от следния ЛИНК.  

Процедурата предвижда подкрепа на съвместни проекти, инициирани от няколко предприятия с висок иновативен потенциал в сътрудничество с научноизследователска/и организация/и, които да имат за резултат създаването на научноизследователски и иновативен капацитет за подпомагане и развитие на местната икономика съгласно приоритетите на регионалната специализация на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

Основен акцент на процедурата се поставя на ползването на научноизследователския и развоен потенциал на научните организации в своеобразни подпомагани „регионални иновационни центрове“ за създаване на нови продукти, услуги и процеси. Ще се подпомагат инвестициите в отворени и споделени научно-приложни и иновационни инфраструктури с цел да се засилят сътрудничеството, работата в мрежа и трансфера на знания, включително и чрез офиси за технологичен трансфер.

Управляващите органи на ОП НОИР и ОПИК предвиждат да проведат в края на м. октомври и началото на м. ноември 2018 г. регионални срещи за представяне и обсъждане на Концепцията с представители на бизнеса и научноизследователски организации. Фокусът ще бъде върху идентифициране на конкретните потребности на бизнеса и науката, както и получаване на обратна връзка за параметрите на процедурата – допустими кандидати, допустими дейности, допустими разходи, бюджет на процедурата, размер на БФП и др. Графикът за провеждане на срещите ще бъде публикуван допълнително на интерент страницата на УО на ОП НОИР в рубрика “Новини“.

Предложения и коментари по текстовете на Концепцията за използване на средствата от ОП НОИР за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg, до 26 октомври 2018 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре