НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Уважаеми бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013), информираме Ви, че в Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) постъпи писмо от Европейската комисия (ЕК), в което ни уведомяват, че в съответствие с чл. 89, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 всички операции, свързани с приключването на помощта, са извършени.

В тази връзка за начална дата на тригодишния срок, в рамките на който разходооправдателни документи, свързани с получената безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР, трябва да се съхраняват и да бъдат на разположение в съответствие с чл. 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, се счита датата 09.08.2018 г.

Тригодишният период се прекъсва единствено при случай на съдебно производство или надлежно мотивирано искане от ЕК.

 

 

           

 

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре