НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Насоки за установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки

На страницата на УО на ОП НОИР са публикувани „Насоки за установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки“, които могат да бъдат изтеглени от следния ЛИНК. Документът представлява практическо ръководство за ръководители за установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия. Разработката е на експертна група на държавите членки, координирана от отдел D2 на OLAF за предотвратяване на измами. Целта е да се улесни прилагането на оперативните програми и да се насърчи следването на добри практики. Документът не е правно обвързващ за държавите членки, а осигурява общи насоки с препоръки и отразява най-добрите практики.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре