НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Кирил Гератлиев: Над 355 хиляди деца и ученици са включени в дейности по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Изпълнителният директор на ИА „Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“ Кирил Гератлиев представи заедно с ръководния екип на агенцията напредъка в изпълнението на програмата.

Над 355 хиляди деца и ученици са включени в дейности по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), от които 3 000 деца със специални образователни потребности, каза Гератлиев пред представителите на медиите. Към момента над 11 500 деца от етническите малцинства или други уязвими групи са били подкрепени от оперативната програма. В областта на училищното образование се изпълнява най-мащабният проект до момента – «Твоят час». Благодарение на проекта над 316 000 ученици са включени в допълнителни дейности с цел подобряване на образователните резултати. В областта на висшето образование подкрепата е под формата на предоставени стипендии на над 30 000 студенти, които се обучават в приоритетни за икономиката направления. Над 40 000 студенти са участвали в студентски практики в реална работна среда.

Той допълни, че програмираният ресурс е над 1 млрд. лв., което е близо 80% от бюджета на програмата, който е 1 371  млн. лв. По отношения на финансовото изпълнение договорените средства към 14 септември 2018 г. са над 637 млн. лв. или 47% от бюджета, а разплатените близо 266 млн. лв., което е 19% от общия ресурс.  За сравнение през юни 2017 г. договорените средства са били 337 млн. лв., а разплатените 69 млн. лв.

По отношение на изменението на ОП НОИР Кирил Гератлиев информира, че програмата вече е изпратена към ЕК. Промените касаят прехвърлянето на 51,5 млн. евро от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР към Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). За да се стигне до тази промяна е извървян дълъг път, в който са включени редица заинтересовани организации и институции. През февруари и март 2018 г. Управляващият орган на ОП НОИР организира поредица от срещи в страната с участието на представители на научно-изследователски организации, бизнеса и ОПИК. Темата е обсъждана и на заседания на Комитетите за наблюдение и на двете програми през месец май 2018 г. Идентифицирана е необходимостта водещата роля да бъде на бизнеса, който да възлага нужните изследвания на научните организации. Изменението на програмата е прието на заседание на Комитета за наблюдение на ОП НОИР на 29 юни 2018 г. и с Решение на Министерския съвет от 4 септември 2018 г.

По новите процедури за безвъзмездно финансиране по ОПИК ще се изисква задължително партньорство на бизнеса с регионалните научноизследователски институции и висши училища, като ясно ще бъде подчертана ролята на научните организации на регионално ниво. Управляващият орган на ОП НОИР няма да стои настрана, а ще участва в подготовката на процедурите по ОПИК, подчерта Гератлиев. Предстоят поредица от среща със заинтересованите страни, ще бъдат направени проучвания и чрез фокус-групи, за да се насочат средствата по най-правилния начин.

Управляващият орган на ОП НОИР работи и по подготовката на три нови процедури, които ще подпомогнат реформите в образователната система и ще повишат качеството на образование от детската градина до 12-ти клас. И при трите операции директен бенефициент ще бъде Министерство на образованието и науката.

Процедура „Подкрепа за успех“ е още един инструмент за намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище. Планирана е обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование. Това може да стане чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание. Ще се финансират и занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене. Очаква се бенефициентът МОН да включи 1 500 училища, а дейностите да обхванат 120 хиляди ученика. Бюджетът е 130 млн. лв. Срокът за изпълнение е 30 месеца.

Процедура „Образование за утрешния ден“ ще подпомогне изпълнението на стратегическата национална визия за дигитализация на образованието. Общо 2 000 училища и детски градини ще бъдат включени в дейности за въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. Няколко хиляди учители ще бъдат обучени да създават дигитално учебно съдържание. Идеята е създаденото дигитално учебно съдържание да бъде достъпно за всеки ученик. Паралелно с това допълнително ще се работи за изграждане на дигиталната компетентност на децата и учениците. Бюджетът е в рамките на 105 млн. лв. Срокът за изпълнение е 3 години.

Процедура „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ е с бюджет от 82,5 млн. лв. Основните цели на операцията са:

- да подпомогне ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование;

- да подкрепи достъпа им до качествено образование;

- да укрепи социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна  реализация.

В дейностите се планира да бъдат обхванати 50 000 деца в 1 500 детски градини на територията на цялата страна. Срокът за изпълнение е 30 месеца.

Критериите по горепредставените три процедури, които са одобрени на заседания на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, проведени на 18 май и 29 юни 2018 г., може да бъдат намерени на следния линк:   http://sf.mon.bg/?go=committee

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре