НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Въвеждащо обучение за бенефициенти по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Управляващият орган на ОП НОИР организира встъпителни обучения за бенефициенти по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Обученията ще се проведат на 28.08.2018 г., вторник, от 9.00 и от 14.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5, ет. 1, зала „Брюксел“.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре