НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

A WORKING MEETING FOR EXCHANGE OF EXPERIENCE TOOK PLACE IN THE CITY OF SOFIA IN RELATION TO THE IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC PROCUREMENT ACT

The working meeting organized by the Managing Authority of Science and Education for Smart Growth Operational Programme was attended with a great interest from the stakeholders. The meeting for exchange of experience regarding the implementation of the Public Procurement Act was attended by representatives of all beneficiaries awarded grant contracts under procedures BG05M2OP001-1.001 "Creation and Development of Centres of Excellence", BG05M2OP001-1.002 "Creation and Development of Centres of Competence", representatives of the Executive Agency "Audit of EU Funds" and representatives of the Managing Authority of Science and Education for Smart Growth Operational Programme.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре