НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

При голям интерес от страна на заинтересованите страни премина работната среща организирана от Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. В срещата за обмяна на опит по отношение прилагането на Закона за обществени поръчки участие взеха представители на всички бенефициенти сключили договори за безвъзмездна финансова помощ по процедури BG05M2OP001-1.001 „ Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения “ BG05M2OP001-1.002 „ Изграждане и развитие на центрове за компетентност“,  представители на Изпълнителна агенция “Одит на средствата от Европейския съюз“ и представители от Управляващия орган на ОП НОИР .

Снимки

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре