Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността държавен експерт в дирекция „Подбор на проекти и договаряне“ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“   – 1 щатна бройка.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1. Минимална образователна степен – „Магистър“;

1.2. Професионален опит – 5 /пет/ години професионален опит в областта на управлението, контрола и изпълнението на европейски програми и проекти и/или системите за управление, изпълнение и контрол на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните и/или Структурните фондове на ЕС или II младши ранг.

2. Допълнителни изисквания:

2.1. Специалност от професионално направление от области на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, „Хуманитарни науки“, „Технически науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

2.2. Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо, удостоверено със сертификат или друг официален документ, отговарящ на минимум ниво В 1 от европейската езикова рамка;

2.3. Много добри компютърни умения;

2.4. Много добри познания за ЕСИФ;

2.5. Познаване на общата нормативна уредба свързана с ЕСИФ.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 510 лв. до 2450 лв.

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Тест;

3.2. Интервю.

4.Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

4.3. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация. Документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

4.5. Автобиография, сертификат или друг официален документ за владеене на английски език, други документи по преценка на кандидата. 

5. Място за подаване на документи:

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;
Адрес: 1113 гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;

Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

Кратко описание на длъжността:

Участва в процеса по разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения; по договаряне за извършване на документална проверка на одобрените за финансиране кандидати и за осъществяване на процеса по сключването/издаването на административни договори/заповеди за предоставяне на БФП; по изготвяне на проекти на допълнителни споразумения/изменения на заповеди към сключени договори/издадени заповеди за предоставяне на БФП; проекти на решения за отказ за предоставяне на БФП. Съдейства за прилагането на правилата за държавна помощ; Участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове свързани с дейността на дирекция „Подбор на проекти и договаряне“.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИА ОПНОИР и информационното табло в сградата на агенцията на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;         

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“