НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

235 МЛН.ЛВ. ОДОБРИ КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП НОИР ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“

На 29 юни 2018 г. се проведе деветото (извънредно) заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Министър Красимир Вълчев поздрави участниците и заяви, че благодарение на оперативната програма МОН като бенефициент успява успешно да реализира микс от политики в сферата на образованието и науката. Според него ОП НОИР не е само източник на финансов ресурс, а и ефективен инструмент за реализиране на политики в дългосрочен план. Министър Вълчев обърна внимание и на повишения ръст на националните инвестиции в образование и наука през последните години.

Ръководителят на Управляващия орган на ОП НОИР Кирил Гератлиев анонсира предлаганите за одобрение две нови операции с директен бенефициент МОН „Подкрепа за успех“ и „Образование за утрешния ден“. Според него предвидените за финансиране проекти ще имат силно влияние върху образователната система през следващите 3-4 години. Чрез „Образование за утрешния ден“ ще се инвестира в дигитализацията на образованието от предучилищна възраст до 12-ти клас, уточни Гератлиев. Основните инвестиции ще бъдат насочени към учителите, които ще бъдат обучени да създават и да ползват в своята практика дигитално учебно съдържание. С процедурата „Подкрепа за успех“ ще се  продължи и надгради постигнатото по проект „Твоят час“, но с акцент върху дейностите за намаляване и предотвратяване на преждевременно напускане на училище, както и за преодоляване  на затрудненията при обучението. Членовете на Комитета за наблюдение одобриха методологиите и критериите за подбор на двете операции, които са на обща стойност  235 млн. лв.

Комитетът даде мандат за преговори на УО на ОП НОИР с ЕК за изменение на програмата. Основната промяна е свързана с прехвърлянето на средства от Приоритетна ос 1, операция „Изграждане на регионални научни центрове“, в размер на 51.1 млн. евро, към Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Предлаганото изменение не води до промяна в общия ресурс по Тематична цел 1 на Споразумението за партньорство и не нарушава тематичната концентрация. Това позволява и след прехвърлянето да се запазят по същността си основните предвидени в ОП НОИР дейности за сътрудничество между бизнеса и науката. За дефиниране на бъдещите процедури ще бъдат проведените консултации с научните среди и се планират срещи с активното участие на бизнеса в регионите.

По ПО 1, специфична цел 3 „Увеличаване на участието на български научни организации в международно сътрудничество“, предлаганата промяна включва предоставянето на  възможност за финансиране на националния принос по одобрените проекти по Хоризонт 2020 (teaming) - фаза 2. Целта  е такъв тип проекти да се финансират чрез процедура за директно предоставяне като конкретни бенефициенти.

Във връзка с предложенията за изменения по ПО 1 се налагат и промени на индикаторите заложени в програмата по тази ос. Предвижда се и промяна на част от индикаторите по ПО 2, поради идентифицираната в процеса на оценка на програмата необходимост от актуализация, в следствие на промени в социално икономическата среда и условията на пазара на труда в България.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре