НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

НА ВНИМАНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ПО 1 НА ОП НОИР! ПУБЛИКУВАНЕ СА УКАЗАНИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБА Н-3 ОТ 22.05.2018 г.

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. утвърди Указания към бенефициентите  във връзка с НАРЕДБА № Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество (в сила от 01.06.2018 г.) и Насоки на Европейската комисия от 13.02.2018 г. във връзка с възлагането на обществени поръчки.

Указанията са публикувани в рубрика „Документи“ на интернет страницата на УО на ОП НОИР.

Насоките на Европейската комисия във връзка с възлагането на обществени поръчки може да изтеглите от ТУК.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре