НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Кирил Гератлиев: Възстановени са плащанията от Европейската комисия към ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

На 18 май 2018 г. се проведе осмото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Ръководителят на Управляващия орган на ОП НОИР Кирил Гератлиев информира участниците, че са възстановени  плащанията от Европейската комисия към програмата. С писмо от Генералния директор на ГД „Заетост, социалните въпроси и приобщаване“ българската страна е информирана, че: „условията за вдигане на предупреждението за възможно прекъсване на крайния срок за плащане във връзка с ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" са изпълнени.“

В рамките на заседанието бяха одобрени критериите за подбор на операция и методология и критерии за техническа и финансова оценка на процедура „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по приоритетна ос 3  „Образователна среда за активно социално приобщаване“. Конкретен бенефициент е Министерство на образованието и науката. Бюджетът е 82,5 млн. лв. Основните цели на операцията са:

- да подпомогне ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование;

- да подкрепи достъпа им до качествено образование;

- да укрепи социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна  реализация.

В дейностите се планира да бъдат обхванати 50 000 деца в 1 500 детски градини на територията на цялата страна.

Одобрен бе и годишния доклад за изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.

Комитетът прие и изменение на Индикативна годишна работна програма на ОП НОИР за 2018 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре