НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Началото на юли 2018 г. е крайният срок за регистрация по проект „Студентски практики“

Крайният срок, до който студенти и работодатели могат да се включат в проект „Студентски практики“ – фаза 1, е началото на месец юли 2018 г. Необходими са 240 часа за практическо обучение в реална работна среда, които отнемат средно около 2 месеца на всеки практикант. В тази връзка всички желаещи в рамките на предстоящите месец и половина трябва да направят своята регистрация за участие в информационната система на проекта на адрес https://praktiki.mon.bg/sp/. Договорите трябва да се сключат не по-късно от началото на месец юли и да приключат своите практики най-късно до края на месец август.

До участие в проекта се допускат всички действащи студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. Всеки студент има право да се включи в практиката веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” и веднъж в рамките на обучението за придобиване на ОКС „магистър”. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 астрономически часа. След приключването на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв. За менторите, които обучават студентите, също е предвидено възнаграждение.

Основната цел на проект “Студентски практики“ – Фаза 1, е да се увеличи практическата насоченост на висшето образование и да се засили гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката на пазара на труда. Чрез него се създават условия за изграждане на стабилни партньорства между образователните институции и работодателите, което е от изключително важно значение за по-нататъшното развитие на икономиката на страната. По време на практиките в реална работна среда студентите получават нови знания, умения и компетентности по специалността, по която се обучават във висшето училище. Тези практически умения и компетентности все повече се търсят от работодателите, отколкото самата диплома, и помагат на младежите при търсенето и намирането на работа след завършване на образованието им.

Към настоящия момент почти 100 000 потребители са се регистрирали в информационната система на проекта, като над 80 000 са студенти. От тях  42 200  студенти са със сключен договор за провеждане на практическо обучение, а 35 110 хиляди са студентите, приключили успешно своите практически обучения.

С най-голям брой включени в практиките студенти са 5 висши училища. Това са Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ с 3395 студенти, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с 3270 студенти, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) с 3053 студенти, Югозападният университет „Неофит Рилски“ с 2956 студенти и Великотърновският университет „Св.Св. Кирил и Методий“ с 2071 практиканти.

Петте професионални направления, в които има най-много успешно завършили своята практика студенти, са: „Икономика – 5564, „Право“– 2743, „Педагогика“ – 2550, „Администрация и управление“ – 2190, и „Медицина“ – 1900 студенти.

Следват ги професионалните направления „Здравни грижи“ – 1860, „Педагогика на обучението по…“ – 1436, „Комуникационна и компютърна техника“ – 1040 студенти.

Почти по 1000 студенти практикуват в професионалните направления „Архитектура, строителство и геодезия“, „Информатика и компютърни науки“ и „Обществени комуникации и информационни науки.

Проект „Студентски практики“ - фаза 1, се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. В проекта участват 48 висши училища - партньори на МОН.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре