НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Специализирано обучение по информация и комуникация за бенефициенти на ОП НОИР

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ организира встъпително обучение за информация и комуникация по процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“.

Обучението ще се проведе на 27 април 2018 г., петък, от 9.00 часа в сградата на Управляващия орган – Изпълнителна агенция „Наука и образование за интелигентен растеж“, София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, партер, зала 22.

Встъпителното обучението е предназначено за членове на екипите за управление на проекти, които ще отговарят за планирането и изпълнението на дейностите по комуникация и информация. 

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре