НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Обучение за бенефициенти по процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ организира встъпително обучение за екипите за управление на проекти на бенефициенти по процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“.

Обученията ще се проведат от 9.00 ч. на 25 и 26 април 2018 г. в сградата на Института по органична химия с център по фитохимия – София, ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 9, зала 111 (комплекс на БАН: https://www.bgmaps.com/map/sofia)

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре