НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Експерти на Управляващите органи на ОП НОИР и ОПРЧР представиха условията за кандидатстване по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 1

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се изпълняват интегрирани проектни предложения на 52 общини. Реализацията на операцията ще позволи по взаимодопълващ се начин да бъдат използвани възможностите на две оперативни програми – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Мобилизирането на ресурс от различни източници в изпълнение на ключови национални приоритети е инструмент за търсене на решение на проблемите в регионите с най-много икономически и социални проблеми. Финансовата подкрепа се предоставя по по ОП НОИР и ОП РЧР, която е водеща програма.

Общият бюджет на интегрираната процедура чрез директно предоставяне на  безвъзмездна финансова  помощ е на стойност 70млн. лв., от които ОП РЧР се осигуряват 50 млн. лв., а от ОП НОИР - 20 млн. лв.

Целта на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Специфичната цел на операцията по ОП НОИР е насочена към подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.

Срокът за подаване на проектните предложения чрез информационната система ИСУН2020 е 31.05.2018 г. – 17:30 ч. 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре