НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Над 120 млн. лв. е стойността на сключените договори по процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Ръководителят на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ г-н Кирил Гератлиев подписа 6 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане и развитие на Центрове за компетентност.

Общата стойност на сключените договори е 121 213 717,15 лв. за следните проекти по компоненти:

Компонент „Мехатроника и чисти технологии“

1.Проект “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика"

 • Бенефициент - водещ партньор: СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",
  • Бюджет: 23 667 925,86 лв.

2.Проект „Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

 • Бенефициент - водещ партньор: Технически университет – гр. Габрово
  • Бюджет: 23 569 719,17 лв.

Компонент "Информатика и информационни, и комуникационни технологии"

1.Проект Проект “Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”

 • Бенефициент - водещ партньор: Университет за национално и световно стопанство
  • Бюджет: 13 333 868,86 лв.

Компонент "Индустрия за здравословен живот и био-технологии"

1.Проект “Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти”

 • Бенефициент - водещ партньор: ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-София (ИОХЦФ- БАН)
  • Бюджет: 23 791 055,20 лв.лв.

2.Проект: „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”

 • Бенефициент - водещ партньор: Медицински университет – Пловдив
  • Бюджет: 23 472 018,71 лв.

Компонент „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“

1.Проект “Център за компетентност за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)”

 • Бенефициент - водещ партньор: Висше училище по мениджмънт
  • Бюджет: 13 379 129,35 лв.

Срокът за изпълнение и на шестте проекта е до месец декември 2023 г.

Целта на процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ е да подпомогне повишаването на нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на научните организации в България, както и да подкрепи развитието на капацитета за научни изследвания и иновации, което от своя страна да открие възможности за нови партньорства с бизнеса и за създаването на нови предприятия.

 Средствата са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре