НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Близо 100 участници се включиха в встъпително обучение за бенефициенти по процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“

Близо 100 представители от екипите за управление на проектите „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ и „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото" (УНИТе) се включиха във въвеждащите обучения организирани от УО на ОП НОИР в периода 27-29 март 2018 г.

Темите на обучението включваха: изпълнение на договора за БФП, включващо назначаване на екипа, регламентиране на отношенията между партньорите, конфликт на интереси, информация и комуникация, спазване на Рамката за държавна помощ за НИРДИ; планиране, възлагане и отчитане на обществени поръчки; финансово изпълнение и отчитане на договорите за БФП; изменения и промени на договори за БФП както и работа с информационната система ИСУН 20202.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре