НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Обучение за бенефициенти по процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ организира встъпително обучение за бенефициенти по процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.

Обученията ще се проведат на 27, 28 и 29 март 2018 г., съответно за екипите за управление на проекти: "Информатика и информационни, и комуникационни технологии",  „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Национален център по мехатроника и чисти технологии“. 

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре