Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Над 120 участници в семинара за Регионалните научни центрове в Пловдив

Над 120 представители от научната общност, бизнеса и регионалните и местни власти се включиха в семинара за Регионалните научни центрове в гр. Пловдив, организиран от УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ с участието на УО на ОП "Иновации и конкурентоспособност".

Критериите за предстоящата процедурата за Регионални научни центрове са в процес на разработка. Целта на поредицата от срещи, които УО на ОПНОИР организира в страната е осъществяване на консултации със заинтересованите страни на най-ранен етап и стимулиране на партньорството между научно-изследователските организации, бизнеса и местните власти. Следващите семинари са в гр. Бургас на 15 март и в гр. Варна на 16 март.    

В рамките на семинара бяха представени Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Р. България 2014-2020, Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България, резултати от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, както и Концепцията за изграждане на регионални научни центрове.

В последвалата дискусия постъпиха редица предложения свързани с методиката за оценка на проектните предложения; стимулиране на участието в проектите на млади учени и докторанти, както и на млади мениджъри от реалния бизнес; предоставяне на реални шансове за участие и на региони, в които няма висши училища; намаляване на административната тежест. Бяха повдигнати и въпроси свързани със спецификите на Южен централен район за планиране.

Бюджетът на планираната процедура за Регионални научни центрове е 100 млн. лв., осигурени от Приоритетна ос 1: Научни изследвания и технологично развитие“ в изпълнение на  Инвестиционен приоритет 1a: Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност и на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа и Специфична цел 2: Подобряване на териториално и тематично разпределение на научни инфраструктури с цел развитие на регионална интелигентна специализация.    

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“