НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Кирил Гератлиев: За нас е важно да подкрепим връзката наука-бизнес

За нас е важно да подкрепим връзката наука – бизнес, това каза в интервю за предаването „Европа сутрин“ на ТВ Европа Ръководителят на Управляващия орган (УО) на ОП НОИР Кирил Гератлиев. В разговора той акцентира върху приоритетна ос 1 на програмата "Научни изследвания и технологично развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Чрез финансирането на този приоритет се цели и увеличаване на дела на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП и стимулиране на качествените научни изследвания и иновациите.  За Управляващият орган е приоритет стартирането в най-кратки срокове на трите големи проекта за Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения, за които вече са сключени договори. Предстои договаряне и проектите за Центровете за компетентност, чиито ефективен старт също е важен фактор за успешното изпълнение на програмата.   

Г-н Гератлиев информира, че през март се провеждат регионални срещи за дискутиране на предстоящата процедура за изграждане на Регионални научни центрове, която ще е с бюджет 100 млн. лв. Поканени са потенциални бенефициенти и партньори – научна и академична общност, бизнес и местни власти. На 14, 15 и 16 март предстоят такива срещи съответно в Пловдив за заинтересовани страни от Южен централен район на планиране, Бургас за бъдещи кандидати от Югоизточния район и Варна за заинтересовани от Североизточния. На въпрос на репортера, дали има ограничения по отношение на мястото на създаване на научните центрове, Ръководителят на УО уточни, че такива няма. Не е задължително Регионалните научни центрове да бъдат на територията на областен или университетски град. Приоритет е бизнесът да има интерес и да участва в проекта, стана ясно от думите му.   

По отношение европейското финансиране за наука и образование през новия програмен период (след 2020 г.) Гератлиев изрази оптимизъм. Според него, ако Управляващият орган на ОП НОИР си свърши добре работата и бенефициентите изпълнят проектите ще може да очакваме повече средства за секторите наука и образование.  

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре