НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Важна информация за бенефициентите! Нови изменения във функционалностите на ИСУН!

Извършено е обновяване на продуктивната среда на ИСУН 2020, като са добавени следните функционалности:

1. В модул „Е-управление на проекти“, при създаване на нов пакет отчетни документи e създадена възможност за зареждане на цялата информация от предходно подаден пакет отчетни документи;

2. В модул „Е-управление на проекти“ системата позволява корекция на типа на пакета отчетни документи ("Авансово искане за плащане", "Технически отчет", "Искане за плащане, технически отчет, финансов отчет", "Искане за плащане и финансов отчет" след първоначалното му създаване и преди изпращане към УО. Посочената функционалност, в комбинация с възможността за копиране на предходни отчети позволява на бенефициентите бързо и лесно да отстраняват допуснати от тях технически грешки (грешен тип отчетни документи, некоректен период на пакета отчетни документи и други).

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре