НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Конференция за Европейския социален фонд "Инвестиции в хората – пътят напред"

На 15 и 16 февруари 2018 г. в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз се проведe конференция под надслов „Инвестиции в хората – пътят напред“, с която завършва честването на 60-годишнината от създаването на Европейския социален фонд. В художествената програма на събитието бяха представени добри практики от проекти финансирани от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Учениците от 49 ОУ "Бенито Хуарес" представиха фолклорна програма, а учениците от ПГ "Велизар Пеев" изработиха сувенир за събитието, всички те са бенефициенти по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час" - фаза 1 на ОП НОИР.

Събитието включва пленарни сесии и тематични семинари, посветени на дискусиите относно стратегическото ориентиране на финансирането на човешкия капитал в Европа.

Конференцията събира представители на институциите на ЕС, национални, регионални, местни публични власти, социални партньори, организации на гражданското общество, академични среди и други заинтересовани страни, както и крайни бенефициенти.

Форумът предостави трибуна за изразяване на възгледи за приоритетите и очаквания за периода след 2020 г. и ще помогне за оформянето на предложения за политики на Европейската Комисия.

Конференцията представлява ключов момент от процеса на консултации относно бъдещите инвестиции на ЕС в хората и уникалната възможност да се обмисли развитието на социалното измерение на Европа в духа на неотдавнашното обявяване в Гьотеборг на Европейския стълб на социалните права

Снимки

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре