НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Въведена e допълнителна функционалност в ИСУН 2020

Уважаеми бенефициенти,

Бихме искали да Ви информираме, че с цел оптимизация на работата в системата ИСУН 2020 и по-точно валидацията във „Версия на процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ по отношение на изискването за обвързване на всеки въведен договор с процедура за избор на изпълнител, в т.2 "Сключени договори" е въведена отметка "Без процедура“, при избор на която системата не изисква обвързване на маркирания договор с процедура за избор на изпълнител. Посочената функционалност следва да бъде използвана от бенефициентите единствено в случаите, когато договорите с избраните от тях изпълнители са сключени без провеждане на процедура (директно възлагане).

Също така е  актуализирано и Ръководството за отчитане на проекти, налично в модула за електронно отчитане на ИСУН 2020.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре