НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Променен е размерът на часовите ставки за преподаватели и учители по проект „Студентски практики – Фаза 1“

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2017 г. са направени изменение в Условията за кандидатстване при процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Студентски практики – Фаза 1“. Промените се извършват във връзка с настъпили изменения на националното трудово и осигурително законодателство. Променя се допустимия максимален размер на часовата ставка на преподавателите и учителите, както и на експертите по образователна дейност, финансово и счетоводно обслужване и административни дейности.

Изменените условия за кандидатстване по горецитираната процедура са публикувани на интернет страницата на ОП НОИР.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре