НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Професор Иван Димов: 2017 г. бе много трудна година за изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

2017 г., която изтича, бе много трудна година за изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Това каза проф. Иван Димов, зам.-министър на образованието и науката при откриването Годишното информационно събитие на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. „Като успех мога да посоча факта, че Управляващият орган на Оперативната програма успя да реализира основните дейности, свързани с изпълнението на Плана за действие, приет от служебния кабинет, който беше и нашият отговор към част от критичните констатации и получения одитен доклад на Европейската комисия през 2017г.“, каза професор Димов. Той допълни, че другият положителен момент е, че от 1 ноември 2017 г. Управляващият орган на ОП НОИР се структурира в самостоятелна Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж”.

Проф. Димов подчерта, че това е първата оперативна програма, чрез която се предоставя пряко финансиране за българската наука. Той очаква до края на януари 2018 г. да приключи оценката на проектните предложения по двете процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ и да започне сключване на договорите. През 2018 г. по програмата ще бъдат обявени 9 операции на обща стойност над 180 млн. лв.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Наука и образование за интелигентен растеж“, която е Управляващ орган на програмата, Кирил Гератлиев информира, че до момента по програмата са обявени процедури на стойност над 805 млн.лв., договорените средства са в размер на близо 292 млн.лв., а разплатените над 120 млн. лв. Той представи и структурата на Агенцията, както и бъдещите действия за подобряване изпълнението на програмата.

По време на форума бяха представят някои от най-значимите системни проекти на ОП НОИР като „Твоят час“, „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” и „Студентски практики“, както и проекта на Техническия университет по процедура "Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени".

В рамките на събитието бе направена демонстрация от учениците от клуба по роботика към СМГ, финансиран по проект „Твоят час“. На терен отразяваха новините и репортерите от училищната телевизия от 134 СУ, гр. София, които се обучават по извънкласна дейност журналистика по проект „Твоят час“.   

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре