НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Процедури на стойност 180,5 млн. лв. ще бъдат отворени през 2018 г. по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

В София се проведе седмото заседание на Комитета за наблюдение на ОП НОИР под председателството на г-н Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ и Ръководител на Управляващия орган. Във форума участваха и зам.-министърът на образованието и науката професор Иван Димов и представители на Европейската комисия.

В рамките на заседанието бе представен напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", информация за изпълнението на мерките по предварителния одитен доклад на ЕК и за оценката на постъпилите проектни предложения по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“.

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ прие Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2018 г. Общата стойност на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, включени в ИГРП е  180,5 млн. лв.  

По приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ ще стартират две процедури за подбор на проектни предложения за „Изграждане на регионални научни центрове“ и „Уникални научни инфраструктури“.

По Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ ще бъдат отворени пет процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент: „Да работим в България“, „Адаптиране на системите за средно професионално и висше образование спрямо изискванията на пазара на труда в България“, „Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение“, „Въвеждане на дуална система на обучение“ и „Усъвършенстване на националната система за валидиране“.

По Приоритетна ос “Образователна среда за активно социално приобщаване“ ще бъдат стартирани две процедури за подбор на проектни предложения за „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ и „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре