НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Кирил Гератлиев е назначен за Изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“

Със Заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, считано от 1 ноември 2017 г., Кирил Гератлиев е назначен за Изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“.

Кирил Гератлиев има над 10-годишен опит в управлението на програми и проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС, както и на ръководни позиции в публичния и частния сектор. Като Главен директор „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и  Главен директор „Управление на териториалното сътрудничество” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството има опит в преструктурирането на тези звена, отговарящи за управлението на средства от ЕС, както и в реорганизацията на системите им за управление и контрол.

Кирил Гератлиев е бакалавър по „Стопанско управление и администрация“ от Университета за национално и световно стопанство и магистър по „Публична администрация”, профил „Управление на европейски проекти” от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Има специализации в областта на индустриалната политика, политиката за малки и средни предприятия, регионална политика в Япония, Италия и Германия. Владее английски език и ползва руски език.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре