НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Обсъждане на проект на критерии за подбор на проектни предложения за процедура „Изграждане на регионални научни центрове“

На 19 октомври 2017 г., четвъртък, на заседание на подкомитет „Научни изследвания и технологично развитие“ ще бъдат дискутирани проекти на критерии за подбор на проектни предложения по процедура BG05M2OP001-1.003 „Изграждане на регионални научни центрове“ и на критерии и методология за оценка на проектни предложения към тях. 

Критериите за подбор на проектни предложения и за методология за оценка трябва да бъдат приети от Комитета за наблюдение на ОП НОИР. На база одобрените критерии Управляващият орган ще разработи пълния комплект Насоки за кандидатстване, включващи условия за кандидатстване и условия за изпълнение.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре