НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Представяне на постигнатите резултати и ефекта от дейностите по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“

На 26 септември 2017 г., вторник, ще бъдат представени постигнатите резултати и ефекта от дейностите по  Програма BG06 „Деца и младежи в риск“. Събитието ще се състои в хотел „Рамада”, зала „Рубин“, гр. София от 09:00 часа.

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ е финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Целта на програмата е да бъде повишено благосъстоянието на децата и младежите в риск, с общ финансов ресурс в размер на 10 153 074 евро.

Програмата се състои от следните компонента:

Компонент 1 „Младежи в риск“ – финансирани са четири проекта в общините Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца. В резултат са изградени 4 младежки центъра, отговарящи на изискванията за Знак за качество на Съвета на Европа. Международен младежки център – гр. Стара Загора вече е носител на високото отличие за качествена младежка работа, другите три центъра са в процес на кандидатстване и оценка.

Компонент 2 „Деца в риск“ – финансирани са 11 проекта в общините Мездра, Смядово, Павликени, Средец, Исперих, Каварна, Сливен, Плевен, Садово, Русе и Столична община. По проектите са реализирани дейности за повишаване на готовността за училище на деца от социално слаби или ромски семейства, стимулиране на ангажираността на родителите и общността към необходимостта от обучение и образование на децата след 3 годишна възраст, подходящи обучения на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за предлагане на интеркултурно образование.

Компонент 3 „Изграждане на капацитет“ и Компонент 4 „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ са разработени като предефинирани проекти. Мерките, обект на финансиране по Компонент 3 са обучение на персонала от младежките центрове, квалификация на служителите от детските градини, подготовка на ромски образователни медиатори, изготвяне, превод и разпространение на образователни материали, изследване на ефектите от изпълнението на проекта върху целевите групи, оценка на резултатите от изпълнението на проекта, осъществяване на мониторинг. Обучени са над 40 ромски образователни медиатори, над 200 педагози и 19 младежки работника. Целта на проекта, разработен по Компонент 4 е създаване на ефективен модел за адекватна предучилищна подготовка на 50 деца от ромската общност в кв. "Факултета" на възраст 4 – 6 години. Дейностите по проекта са насочени към провеждане на допълнителни обучения по български език, като предпоставка за успешно справяне с училищния материал, формиране на умения за здравословен начин на живот и  допълнителни педагогически и социално психологически услуги за постигане на ранна интеграция на децата.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре