НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Стартира техническата и финансова оценка на проектните предложения за „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Започна работата по техническата и финансова оценка на постъпилите проектни предложения по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ (ИРЦВП) и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ (ИРЦК). До този етап на оценка са допуснати общо 30  проектни предложения (8 за ИРЦВП и 22 за ИРЦК ), които са преминали успешно първият етап, включващ оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения.

В изпълнение на договор „Избор на оценители за извършване на оценка на проектни предложения за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.”, избраният изпълнител Прогетти Плант е осигурил екип от международни експерти за оценка на научната обосновка на проектните предложения.   

Двете процедури са с общ бюджет от 350 млн. лева и се съфинансират от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“.

Финансирането за Центровете за върхови постижения е на обща стойност 200 млн. лева и е разпределено по следните компоненти: Мехатроника и чисти технологии - 70 млн. лева; Информатика и информационни и комуникационни технологии - 30 млн. лева; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - 70 млн. лева; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии - 30 млн. лева.

За Центровете за компетентност обезпеченият финансов ресурс е 150 млн. лв., които  са разпределени по компоненти както следва: Мехатроника и чисти технологии - 48 млн. лева; Информатика и информационни и комуникационни технологии - 27 млн. лева; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - 48 млн. лева; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии - 27 млн. лева.  

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре