НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“. Списъкът е изготвен въз основа на извършената оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения по процедурата и съдържа основанията за недопускане на проектните предложения до следващия етап от оценителния процес – техническа и финансова оценка.

Списъкът се публикува на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.

Кандидатите, чиито проектни предложения са включени в този списък, могат писмено да възразят пред Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР в едноседмичен срок от съобщаването чрез ИСУН 2020.

Възраженията се подават писмено до Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР на адрес: София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 125, блок 5, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре