НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Екипът на Управляващия орган премина обучение за борба с нередностите и измамите със средства от ЕСИФ

Служителите на Управляващия орган на ОП НОИР участваха в еднодневен семинар „Нередности и измами със средства от ЕСИФ“. Семинарът бе организиран с цел повишаване на капацитета на експертите и детайлното им запознаване с най-актуалната нормативна база и практиките в областта.

Управляващият орган на ОП НОИР спазва и прилага всички разпоредби и процедури за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на европейския съюз. На официалния сайт на програмата sf.mon.bg, на водещата страница, e публикувана рубрика „Нередности“, където граждани и организации могат да подават сигнали (, включително анонимни) за нередности във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от фондове, инструменти и програми на ЕС.

В уводната част на обучението, проведено на 14.07.2017 г., бяха представени правните основи, дефинициите, правомощията на ОЛАФ и АФКОС и Националната стратегия за борба с измамите. Във втория панел аудиторията бе запозната с процедурите за администриране на сигнали и нередности, докладване на нередности, предприемане на корективни действия и контрол. По темата административни проверки за идентифициране на нередности експертите бяха обучени за работа по сигнали, извършване на документални проверки и проверки на място, както и докладване. Обучението завърши с практически занимания, включващи изучаване на казуси дискусии по представените теми.

Като лектори с събитието се включиха представители на МВР от дирекция Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) под ръководството на г-н Георги Зайков, началник на отдел „Докладване на нередности“.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре