НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ОП НОИР финансира стипендии на 18 331 студенти

Над 9,7 млн.лв. осигурени от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) са изплатени за стипендии на 18 331 студенти през летния семестър на академичната 2016/2017 година.

През месец април тази година размерът на европейските стипендии за висок успех бе увеличен от 120 лв. на 150 лв. на месец, а на еднократните стипендии за специални постижения – от 200 лв. на 300 лв. Стипендиантите с отлични оценки са 9 594, а тези със специални постижения - 8 373.

Средният успех за получаване на стипендия за успех е много добър (5,47),  а за специални постижения – отличен (5,56). 2854 студенти са класирани с пълно отличие. Най-възрастният, получил стипендия, е на 72 г. и учи „Педагогика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Най-младият е на 18 г. и учи „Хотелиерство“ в Университета по хранителни технологии в Пловдив.

Проект „Студентски стипендии – фаза 1“, финансиран по ОП НОИР, цели чрез система от стипендии да стимулира обучението в дадени области на висшето образование, определени като приоритетни за страната и да разшири обхвата на образователната услуга посредством допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно.

Стипендии за специални постижения могат да получават всички студенти в редовна форма на обучение, в държавни и частни висши училища, създадени съгласно Закона за висшето образование. Един студент може да получи до три стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре