НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

80 млн.лв. от ОП НОИР за финансиране на многофондови стратегии по подхода ВОМР

Отворена е процедура за кандидатстване за подбор на многофондови стратегии за ВОМР с допустими кандидати местните инициативни групи (МИГ) и местните инициативни рибарски групи (МИРГ). Общият финансов ресурс е в размер на 349 388 813,51 лева.

Финансирането от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. (ОП НОИР) е в размер на 80 000 000 лева по операция „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони“, по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално включване“.

Максималният размер на публичен принос за една стратегия за ВОМР от ОП НОИР е в размер до левовата равностойност на 500 000 евро.

Новата процедура е достъпна системата ИСУН 2020 на следния ЛИНК                                       

Насоките за кандидатстване и допълнителна информация за ВОМР са публикувани на сайта на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ТУК.

Указанията с необходимата информация за избор на мерки по ОП НОИР при изготвяне на многофондовите стратегии по горецитираната процедура може да намерите ТУК.          

Координиращ управляващ орган за подхода ВОМР е Министерството на земеделието, храните и горите.

Крайният срок за кандидатстване е 31.08.2017 г. 17:30 ч.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре