НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Успешно завърши обучението на бенефициенти по две процедури на ОП НОИР

Общо 25 представители на екипи за управление на проекти, финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, се включиха във въвеждащото обучението организирано от Управляващия орган на 4 юли 2017 г.

На бенефициентите по процедури BG05M2OP001-3.002 ,,Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ (първи и втори срок за кандидатстване) и BG05M2OP0013.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ бяха представени изискванията по отношение на изпълнението и отчитането на проекти, финансирани по програмата.

Презентации от обучението:

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре