НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Предстоящо въвеждащо обучение за нови бенефициенти за изпълнение на договори по ОП НОИР

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. организира въвеждащо обучение на бенефициентите по процедури:

BG05M2OP001-3.002 ,,Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ (първи и втори срок за кандидатстване)

и

BG05M2OP0013.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

Обучението ще се проведе от 10.00 ч. на 04 юли 2017 г., вторник, в зала “Брюксел“,  ет.1,  в сградата на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми",  1113, гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре